Conferment of Krishi Yoddha Award Shri. Rajagopal P. V. at 8th Bharatiya Chhatra Sansad 2018